Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (06/20) για την Προμήθεια Αναψυκτικών και Εμφιαλωμένου Νερού για Κάλυψη Αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : 6ΚΠΔ6-ΥΟΤ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο του χαμηλότερου συνολικού (ετησίου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Αναψυκτικών και Εμφιαλωμένου Νερού ως το Παράρτημα «Β» της Διακήρυξης, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 25.997,50 € πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/05/2020