Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 19/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34)» – ΑΔΑ : 68ΥΓ6-53Ζ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών για την προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 250.000.000,00€ προς κάλυψη επιχειρησιακών απαιτήσεων της ΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 24/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/07/2020