ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8/2020 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΣΙ – ΣΜΥΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021 (ΑΔΑ:ΩΨΛ06-2Μ8 )

Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Ειδικών Ενδυμάτων Μαθητών – τριών ΣΙ – ΣΜΥΑ εκπαιδευτικού έτους 2020 – 2021, ως τα είδη του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια: ΑΔΑ Διαύγεια

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8_20 ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 13/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/05/2020