Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/20) για την Προμήθεια Είδους «Ξιφίδιο με Θήκη» για Μαθητές – τριες ΣΙ (ΑΔΑ: 60Ν66-Ν8Ω )

Η ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Είδους «Ξιφίδιο με Θήκη» για Μαθητές – τριες ΣΙ, CPV: 35311100-8 ως τα είδη του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν.4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια : ΑΔΑ Προμήθεια είδους “Ξιφίδιο με θήκη”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10_20 ΞΙΦΙΔΙΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 19/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/06/2020