∆ιακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού (03/20) της 116ΠΜ για την Κοπή και Αποκοµιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελευθέρους Χώρους (Α/∆ Αγρινίου)_ΑΔΑ: Ω7ΤΑ6-79Ζ

Η 116ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, βάσει µόνο της τιµής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι µισθώµατος την άπαξ κοπή και αποκοµιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης οκτακοσίων στρεµµάτων (800 στρ.) από ελεύθερους χώρους του Α/∆ Αγρινίου.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω7ΤΑ6-79Ζ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 15/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/05/2020