Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (04/2020) της 116ΠΜ για την Προμήθεια Ενός (1) Εύκαμπτου Βίντεο – Ενδοσκοπίου για Αεροκινητήρες (Α/Κ) Αεροσκαφών (ΑΔΑ: 6ΣΓΡ6-ΘΣ3)

Η 116ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται από τα δεδομένα των κριτηρίων, της παραγράφου 5 του Παραρτήματος «Γ» της Διακήρυξης, για την προμήθεια αγαθών θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΣΓΡ6-ΘΣ3

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 20/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/06/2020