Δ.15/20 Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη «Παρόχου Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πτητικών Μέσων της Π.Α. σε Α/Δ Εσωτερικού (HANDLING)»(ΑΔΑ:68ΧΓ6-ΤΙΜ)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Ανάδειξη «Παρόχου Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πτητικών Μέσων της Π.Α. σε Α/Δ Εσωτερικού(HANDLING)» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 630.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και  απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 05/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/06/2020