Τροποποίηση Διακήρυξης και Παράταση Χρόνου Κατάθεσης Προσφορών στον Συνοπτικό Διαγωνισμό Υπ’ Αριθμ. 7/20 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών VANCOMYCIN HCL SOL. INF 1G/VIAL και VANCOMYCIN HCL SOL. INF 500MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ:6ΘΩΧ6-39Β

Το 251ΓΝΑ τροποποιεί την απόφαση διακήρυξης του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 07/20 με ΑΔΑ: ΨΗΟ96-ΚΡ5 για την προμήθεια δραστικών ουσιών VANCOMYCIN HCL SOL. INF 1G/VIAL και VANCOMYCIN HCL SOL. INF 500MG/VIAL, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΘΩΧ6-39Β

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 11/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/06/2020