Δ.06/20 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ανελκυστήρων 251 ΓΝΑ.(ΑΔΑ:678Ι6-Φ5Υ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Συντήρησης Ανελκυστήρων 251 ΓΝΑ  συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 248.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και  του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 05/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 22/06/2020