Απόφαση Ματαίωσης & Επανάληψης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.04/20) της 115ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Νωπών Κρεάτων (ΑΔΑ:65ΞΕ6-29Ρ)

H 115ΠΜ προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό υπ’ αριθµ. 04.1/2020, µε τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ∆.04/2020, σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16 καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 117 του ιδίου νόµου, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προµήθεια του συνόλου των ειδών της ∆ιακήρυξης ∆.4/2020, και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά κατηγορία κρεάτων (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία κρεάτων), η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών (∆.Π.Τ.) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τµήµα Εµπορίου) για την περιοδική προµήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας ενός (1) έτους χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Απόφαση αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 65ΞΕ6-29Ρ

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 20/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/06/2020