Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Μέσω ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή των Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου Κ-480Ν

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : «Κατασκευή Νέου Πολυμορφικού Γηπέδου στην Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-480Ν) εκτιμώμενης αξίας 117.000,00 € (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 % & αναθεώρηση). Λόγω πηγής χρηματοδότησης το έργο απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. Το έργο θα κατασκευασθεί στην περιοχή Στρατωνισμού του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), Χανιά.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών Ε.Δ. (K-480N)

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/05/2020