Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 49/20 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π BELL-212 (Ο/Ν:20EC07-11)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την επισκευή  υλικών θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π BELL-212 (O/N:20EC07-11).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/05/2020