Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 47/20 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή-Αναβάθμιση Υλικού ‘’Traffic Collission Alert’’, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ ΕΜΒRAER (Ο/Ν:20EΕ10)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή/αναβάθμιση υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ ΕΜΒ (O/N:20EΕ10) .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/05/2020