Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. 01/20 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ– ΑΔΑ : 65ΓΔ6-ΠΧ3

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 43.869,50 € πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 28/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/05/2020