Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 51/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού ‘’Reel Equiped’’,Συγκροτήματος Automatical Inertial ReeI and Control Carle , Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν:193557)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/05/2020