Διαγωνισμός Έργου «Αντικατάσταση Στέγης Αμιάντου στο Κτίριο Διοικητηρίου του 6ου ΣΑ» (6ΣΑ-19-01) – ΑΔΑ: ΩΦ196-9Φ0

Διαγωνισμός Έργου «Αντικατάσταση Στέγης Αμιάντου στο Κτίριο Διοικητηρίου του 6ου ΣΑ» (6ΣΑ-19-01) (ΑΔΑ: ΩΦ196-9Φ0)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/1331/Σ.203/31-03-20/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση Στέγης Αμιάντου στο Κτίριο Διοικητηρίου του 6ου ΣΑ» (6ΣΑ-19-01) με Α.Α: 88664 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΦ196-9Φ0

6ΣΑ-19-01_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ_signed

6ΣΑ-19-01_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed

6ΣΑ-19-01_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ_signed

6ΣΑ-19-01_ΤΕΥΔ_signed

6ΣΑ-19-01_ΤΕΥΔ_στηρίζουσα επιχείρηση_signed

6ΣΑ-19-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

6ΣΑ-19-01_ΤΕΥΔ

6ΣΑ-19-01_ΤΕΥΔ_στηρίζουσα επιχείρηση

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 08/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/05/2020