Διαγωνισμός Έργου «Ανακατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου ΚΕΔΑ/Σκοτίνας» (ΚΕΔΑ-20-01) – ΑΔΑ: 6Ζ676-ΦΙ9

Διαγωνισμός Έργου «Ανακατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου ΚΕΔΑ/Σκοτίνας» (ΚΕΔΑ-20-01) – ΑΔΑ: 6Ζ676-ΦΙ9

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/1332/Σ.204/31-03-20/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου ΚΕΔΑ/Σκοτίνας» (ΚΕΔΑ-20-01) με Α.Α: 88680 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Ζ676-ΦΙ9

ΚΕΔΑ-20-01_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ_signed

ΚΕΔΑ-20-01_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ_signed

ΚΕΔΑ-20-01_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed

ΚΕΔΑ-20-01_ΤΕΥΔ_signed

ΚΕΔΑ-20-01_ΤΕΥΔ

ΚΕΔΑ-20-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

 

 

 

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 08/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/05/2020