Διαγωνισμός Έργου: “Αποκαταστάσεις Φερόντων Οργανισμών Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΜΣΕΠ” (ΜΣΕΠ-20-01) – ΑΔΑ: 68ΝΡ6-8Λ7

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/1269/Σ.191/31 Μαρ 20/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: “Αποκαταστάσεις Φερόντων Οργανισμών Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΜΣΕΠ” (ΜΣΕΠ-20-01) με Α.Α: 88758 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 14/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/05/2020