Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/20) της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Κρεάτων προς Κάλυψη Αναγκών 117ΠΜ με ΑΔΑ: ΨΩΡΓ6-1Μ1

Η 117 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων (CPV:
15111200-1, 15113000-3, 15115000-7, 15112100-7), ως τα είδη του Πίνακα της
Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της παρούσας. Η επιλογή του
αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους
όρους της παρούσας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (59.680,00€), χωρίς ΦΠΑ, (67.438,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 13%).

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΩΡΓ6-1Μ1

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/04/2020