Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 133 ΣΜ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπού Κρέατος για Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας – Λεσχών 133ΣΜ, ΚΕΔΑ/Τ και 350ΠΚΒ/11ΜΚΒ με ΑΔΑ: 6ΓΗΥ6-01Λ

Η 133 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό Ευρώ Εξήντα Επτά Χιλιάδων Επτακοσίων Ενενήντα Οχτώ και Δεκαοχτώ Λεπτών (67.798,18€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΓΗΥ6-01Λ

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 14/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/04/2020