Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ’ αριθμ. Δ8/20 για την προμήθεια ειδών κυλικείου προς κάλυψη αναγκών Μονάδων ΔΑΕ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ειδών κυλικείου  προς κάλυψη αναγκών των απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ Δεκέλειας & 2ου ΑΚΕ – 120 ΠΕΑ – 124 ΠΒΕ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας €1.000.000,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/05/2020