Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 07/20 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών VANCOMYCIN HCL SOL. INF 1G/VIAL και VANCOMYCIN HCL SOL. INF 500MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΗΟ96-ΚΡ5

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΗΟ96-ΚΡ5

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 30/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/05/2020