Πρόσκληση για Εγγραφή Ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό Διαμόρφωση Καταλόγους του Άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/16 για την Επιλογή Αναδόχων Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών μέσω Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για το Έτος 2020

H 206 ΠΑΥ, καλεί τους εργολήπτες και μελετητές δημοσίων έργων, που
επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου
118 παρ. 5 του Ν.4412/16 για την επιλογή αναδόχων (με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης) δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω δημόσιας
ηλεκτρονικής κλήρωσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Κεντρική Γραμματεία
της Πτέρυγας

Υποβολή δικαιολογητικών έως τις 22 Μαΐου 2020.

Πρόσκληση Ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 28/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/05/2020