Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/20) της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ)-ΑΔΑ:ΩΧΒ66-ΣΟ3

Η Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων έτους 2020 των εταιρειών παραγωγής παγωτών  που αντιπροσωπεύει κάθε προμηθευτής, για την περιοδική προμήθεια παγωτών για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110 ΠΜ).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΧΒ66-ΣΟ3

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 07/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/05/2020