ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ 6.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 112 ΠΜ

Η 112 Π.Μ. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο,σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο των ειδών, για κάλυψη αναγκών με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης της για ακόμη έξι (6) μήνες , με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Σε συνέχεια σχετικής ερώτησης από συμμετέχοντα προμηθευτή, αναφέρουμε διευκρινιστικά ότι τα υπό προμήθεια επεξεργασμένα κρέατα είναι ΝΩΠΑ. Αντίστοιχα στο άρθρο 11, παραγρ. 2β του παραρτήματος Β της Διακήρυξης 6/20 αναφέρουμε ότι η μεταφορά θα γίνεται με μεταφορικά μέσα-ψυγεία, τα οποία εξασφαλίζουν θερμοκρασία 0-4 βαθμούς Κελσίου.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 28/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/05/2020