Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.02/20) της 350 ΠΚΒ για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους της 350ΠΚΒ Α/Δ Σέδες με ΑΔΑ: 6ΞΒΞ6-ΜΓΑ

Η 350 ΠΚΒ προκηρύσσει Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.02/20) για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους της 350ΠΚΒ Α/Δ Σέδες , με ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης εκατόν τριάντα (130)στρεμμάτων από ελεύθερους χώρους της 350ΠΚΒΑ/Δ Σέδες.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΞΒΞ6-ΜΓΑ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/04/2020