Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 11/20 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών GOLIMUMAB IN.SO.PF.P. 50MG/0,5ML PENx0,5M KAI GOLIMUMAB INJ.SO.PFS 100MG/ML PF SYRx1ML για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΦΕ66-ΦΟΙ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΦΕ66-ΦΟΙ

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 12/20 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών TRASTUZUMAB INJ. SOL. 600 MG/5ML VIALx5ML για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΞΛ96-ΚΒΛ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞΛ96-ΚΒΛ

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 07/20 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών VANCOMYCIN HCL SOL. INF 1G/VIAL και VANCOMYCIN HCL SOL. INF 500MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΗΟ96-ΚΡ5

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΗΟ96-ΚΡ5

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 88760 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Νέου Πολυμορφικού Γηπέδου στην Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-480Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Νέου Πολυμορφικού Γηπέδου στην Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-480Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 117.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις πιστώσεις Χρηστών Πεδίου Βολής Κρήτης).

Πρόσκληση για Εγγραφή Ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό Διαμόρφωση Καταλόγους του Άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/16 για την Επιλογή Αναδόχων Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών μέσω Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για το Έτος 2020

H 206 ΠΑΥ, καλεί τους εργολήπτες και μελετητές δημοσίων έργων, που
επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου
118 παρ. 5 του Ν.4412/16 για την επιλογή αναδόχων (με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης) δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω δημόσιας
ηλεκτρονικής κλήρωσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Κεντρική Γραμματεία
της Πτέρυγας

Υποβολή δικαιολογητικών έως τις 22 Μαΐου 2020.

Πρόσκληση Ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. 02/20 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Μαγειρικών Ελαίων, Γαλακτοκομικών, Τυροκομικών, Ζυμαρικών και Οσπρίων για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ– ΑΔΑ : ΨΑΕ56-271

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, για την προμήθεια μαγειρικών ελαίων, γαλακτοκομικών, τυροκομικών, ζυμαρικών και οσπρίων, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 47.498,00€ πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. 01/20 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ– ΑΔΑ : 65ΓΔ6-ΠΧ3

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 43.869,50 € πλέον ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ 6.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 112 ΠΜ

Η 112 Π.Μ. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο,σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο των ειδών, για κάλυψη αναγκών με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης της για ακόμη έξι (6) μήνες , με τους ίδιους όρους και τιμές κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Σε συνέχεια σχετικής ερώτησης από συμμετέχοντα προμηθευτή, αναφέρουμε διευκρινιστικά ότι τα υπό προμήθεια επεξεργασμένα κρέατα είναι ΝΩΠΑ. Αντίστοιχα στο άρθρο 11, παραγρ. 2β του παραρτήματος Β της Διακήρυξης 6/20 αναφέρουμε ότι η μεταφορά θα γίνεται με μεταφορικά μέσα-ψυγεία, τα οποία εξασφαλίζουν θερμοκρασία 0-4 βαθμούς Κελσίου.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 53/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών CAD-PAD, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 52/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Coupling Male Spherical,Συγκροτήματος Main Rotor , Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π AB-205 (Ο/Ν: 193563).

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια