Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6/2020 της Μ.ΓΕΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Διακρίβωσης Πρότυπων Συσκευών της ΥΠΗΔ – ΑΔΑ: ΨΞ2Κ6-4Ξ5

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο, με ένα (1) συμβαλλόμενο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος ανά συσκευή, για την παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης πρότυπων συσκευών της ΥΠΗΔ , για το Β, Γ και Δ τρίμηνο έτους 2020, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 16.880,00 € άνευ ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΞ2Κ6-4Ξ5

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 06/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/03/2020