Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5/2020 της Μ.ΓΕΑ, για την Εκμίσθωση Χώρου Μ.ΓΕΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Στεγνοκαθαριστηρίου – ΑΔΑ: 6ΑΣΠ6-ΛΟ1

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με ένα (1) συμβαλλόμενο, με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών στεγνοκαθαριστηρίου, εντός χώρου της Μ.ΓΕΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ετήσιου εκτιμώμενου κύκλου εργασιών 18.000,00 €.

Κριτήριο ανάδειξης του παρόχου υπηρεσιών στεγνοκαθαριστηρίου ορίζεται η μεγαλύτερη τιμή (Τ), η οποία προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο του υψηλότερου προσφερόμενου ποσοστού επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών (τζίρου) που θα καταβάλλεται ως μίσθωμα του διατιθέμενου χώρου (Τ1), σε συνδυασμό με το προσφερόμενο (ενιαίο) ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών των βασικών υπηρεσιών του στεγνοκαθαριστηρίου (Τ2), σύμφωνα με τα είδη του Πίνακα του παραρτήματος «Α» της πρόσκλησης, δηλαδή: Τ = 40%*Τ1 + 60%*Τ2

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΑΣΠ6-ΛΟ1

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 06/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/03/2020