Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 40/20 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν:20EC05-06)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την επισκευή  υλικών θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (O/N:20EC05-06).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/04/2020