Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 30/20 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού ‘’Controller Air Pres’’, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ C-27J (Ο/Ν:20EE01)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N:20EΕ01).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/04/2020