Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 29/20 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού ‘’Circuit Card Assembly’’, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ T-6A (Ο/Ν:20EG02)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N:20EG02).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/04/2020