Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 26/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Bearing Ball Stack, Συγκροτήματος Rotor System, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π AB-205 (Ο/Ν:203049)

Το 201ΚΑΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/03/2020