Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 25/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Regulat Fluid Pres Valve, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Gulfstream (Ο/Ν: 203041)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ G.V.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/03/2020