Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 24/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 203078)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/03/2020