Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (02/20) για την Προμήθεια Μαγειρικών Ελαίων, Γαλακτοκομικών, Τυροκομικών, Ζυμαρικών Και Οσπρίων – ΑΔΑ : ΨΙΒ46-ΜΕΤ (ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ: ΩΣ9Κ6-7ΜΨ)

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, για την προμήθεια μαγειρικών ελαίων, γαλακτοκομικών, τυροκομικών, ζυμαρικών και οσπρίων ως το Παράρτημα «Β» της Διακήρυξης, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 47.845,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 29/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/04/2020