Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (01/20) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών – ΑΔΑ : 6ΠΥΟ6-ΘΥΖ( ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΜΕ ΑΔΑ:Ω6ΔΞ6-Ι9Ω)

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών ως το Παράρτημα «Β» της Διακήρυξης, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 59.966,50 € πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 29/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/04/2020