Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.3/20) για την Προμήθεια Διαφόρων Αναψυκτικών-Χυμών-Ισοτονικών μη Αλκοολούχων Ποτών-Μπυρών για Κάλυψη των Αναγκών της 112 Π.Μ.

Η 112Π.Μ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο,σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια διαφόρων Αναψυκτικών-Χυμών-Ισοτονικών μη Αλκοολούχων Ποτών-Μπυρών   για κάλυψη των αναγκών της 112 ΠΜ με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας δύο (2) ετών ή μέχρι την ανάλωση της αξίας της.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/03/2020