Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.05/2020) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/Ρ

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών (Λαχανικά – Πατάτες – Αλιεύματα – Πίτσα) προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/Ρ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή ανά υπό προμήθεια είδος. Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννιά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (39.288,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω51Α6-ΞΝΛ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ 5_20

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 04/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/03/2020