Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 36/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Clazing Windshiled Συγκροτήματος Windows, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 193472)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/04/2020