Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 10/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JET–A1 για τον Aνεφοδιασμό των Πτητικών Μέσων της ΠΑ που Προσγειώνονται στο Αεροδρόμιο της Ρόδου» – ΑΔΑ : 6ΦΦΒ6-ΑΕΥ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JΕΤ–Α1, που απαιτείται για τον ανεφοδιασμό των πτητικών μέσων [Αεροσκαφών (Α/Φ) και Ελικοπτέρων (Ε/Π)] της ΠΑ που προσγειώνονται στο αεροδρόμιο (Α/Δ) της Ρόδου, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 784.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 17/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/04/2020