ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/20 Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Καυσίμου AVGAS 100LL προς Κάλυψη Αναγκών της ΠΑ»(ΑΔΑ:6ΥΝΗ6-0ΡΧ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Προμήθεια «Καυσίμου AVGAS 100LL προς Κάλυψη Αναγκών της ΠΑ» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 9.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και  απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 31/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/05/2020