Διαγωνισμός Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ» (130ΣΜ-19-01) – ΑΔΑ: 6Μ236-5ΣΜ

Διαγωνισμός Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RUN-UP ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ» (130ΣΜ-19-01) – ΑΔΑ: 6Μ236-5ΣΜ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/811/Σ.125/28-12-20/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Κατασκευή RUN-UP στο Αεροδρόμιο της Λήμνου» (130ΣΜ-19-01) με Α.Α: 88158 στο ΕΣΗΔΗΣ.

ΤΕΥΧΟΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ_02_20_signed

ΤΕΥΔ_signed_

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_SIGNED

ΤΕΥΔ_doc

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _ ΑΔΑ_ΑΔΑΜ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΑΔΑ_signed

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΑ_signed

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 24/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/05/2020