Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/20) για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού SAE 60 Προδιαγραφών J-1899 και MIL-L-22851C για Κάλυψη Απαιτήσεων Πυροσβεστικών Αεροσκαφών (ΑΔΑ: ΨΑΔΦ6-ΞΛΕ )

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο ως προς την τιμή (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια Ελαιολιπαντικού SAE 60 Προδιαγραφών J-1899 και MIL-L-22851C για κάλυψη απαιτήσεων πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια: ΑΔΑ ΨΑΔΦ6-ΞΛΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06_20

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/03/2020