Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.05/20) για την Προμήθεια Χαρτιού προς κάλυψη αναγκών ΥΑΕ (ΑΔΑ:ΩΜ2Θ6-ΝΕ7)

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο ως προς την τιμή (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια Χαρτιού προς Κάλυψη Αναγκών ΥΑΕ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ ΩΜ2Θ6-ΝΕ7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05_20

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 13/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/03/2020