Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 09/20 για την Ετήσια Συντήρηση του Συγκροτήματος Αξονικού Τομογράφου GE REVOLUTION CT ES του Εργαστηρίου Αξονικής Τομογραφίας του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΝΑΗ6-4ΑΘ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΝΑΗ6-4ΑΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/03/2020