Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ’ αριθμ Δ.7/20 για την Διακλαδική Προμήθεια «Ελαιολιπαντικών (LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN: 9150 01 476 1074)»

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο δύο (2) ετών για την Διακλαδική Προμήθεια «Ελαιολιπαντικών (LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN: 9150 01 476 1074)», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας €508.500,00 συμπεριλαμβανομένου των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/05/2020