Δ.13/20 Ηλεκτρονικός ανοικτός  διαγωνισμός για την Γενική Επισκευή ( Overhaul) Δεκαπέντε (15) Α/Κ Τ-6Α, NSN 2840-20-000-9077, P/N PT6A-68, Α/Φ Τ6Α » (ΑΔΑ:6ΘΑΝ6-477)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Γενική Επισκευή ( Overhaul) Δεκαπέντε (15) Α/Κ Τ-6Α, NSN 2840-20-000-9077, P/N PT6A-68, Α/Φ Τ6Α   », συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 16.470.158,13€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και  απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 04/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/06/2020