Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/2020 της 113ΠΜ, για προμήθεια στολών κατάσβεσης – ΑΔΑ: 6ΦΝΖ6-ΔΝ7

Η 113 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική – τεχνική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την προμήθεια δέκα τριών (13) πλήρες σετ στολών κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών προς κάλυψη αναγκών προσωπικού Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΦΝΖ6-ΔΝ7

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 17/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/03/2020