ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/20 Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Καυσίμου AVGAS 100LL προς Κάλυψη Αναγκών της ΠΑ»(ΑΔΑ:6ΥΝΗ6-0ΡΧ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Προμήθεια «Καυσίμου AVGAS 100LL προς Κάλυψη Αναγκών της ΠΑ» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 9.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και  απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Δ.13/20 Ηλεκτρονικός ανοικτός  διαγωνισμός για την Γενική Επισκευή ( Overhaul) Δεκαπέντε (15) Α/Κ Τ-6Α, NSN 2840-20-000-9077, P/N PT6A-68, Α/Φ Τ6Α » (ΑΔΑ:6ΘΑΝ6-477)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Γενική Επισκευή ( Overhaul) Δεκαπέντε (15) Α/Κ Τ-6Α, NSN 2840-20-000-9077, P/N PT6A-68, Α/Φ Τ6Α   », συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 16.470.158,13€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και  απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

 

 

Απόφαση Μετάθεσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6/2020 της Μ.ΓΕΑ, για τη Διακρίβωση Πρότυπων Συσκευών της ΥΠΗΔ – ΑΔΑ: Ω9ΦΕ6-ΩΡΜ

Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 6/2020 της Μ.ΓΕΑ, για τη Διακρίβωση Προτύπων Συσκευών της Υπηρεσίας Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ) σε Εξωτερικούς Φορείς για το Β-Γ-Δ Τρίμηνο Έτους 2020, έως τη Δευτέρα, 06 Απρ 20 και ώρα 14:00.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω9ΦΕ6-ΩΡΜ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (02/20) για την Προμήθεια Μαγειρικών Ελαίων, Γαλακτοκομικών, Τυροκομικών, Ζυμαρικών Και Οσπρίων – ΑΔΑ : ΨΙΒ46-ΜΕΤ (ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ: ΩΣ9Κ6-7ΜΨ)

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, για την προμήθεια μαγειρικών ελαίων, γαλακτοκομικών, τυροκομικών, ζυμαρικών και οσπρίων ως το Παράρτημα «Β» της Διακήρυξης, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 47.845,00 € πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (01/20) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών – ΑΔΑ : 6ΠΥΟ6-ΘΥΖ( ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΜΕ ΑΔΑ:Ω6ΔΞ6-Ι9Ω)

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων, για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών ως το Παράρτημα «Β» της Διακήρυξης, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 59.966,50 € πλέον ΦΠΑ.

Διαγωνισμός Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΒ ΠΑΛAΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 117ΠΜ» (117ΠΜ-19-02)  – ΑΔΑ: ΨΨ4Ρ6-ΙΘΗ

Διαγωνισμός Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΒ ΠΑΛAΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 117ΠΜ» (117ΠΜ-19-02)  – ΑΔΑ: ΨΨ4Ρ6-ΙΘΗ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ Φ.916/1084/Σ.160/17   Μαρ 20/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΒ ΠΑΛAΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 117ΠΜ» (117ΠΜ-19-02) με Α.Α: 88511 στο ΕΣΗΔΗΣ.

117ΠΜ-19-02_ΜΕΛΕΤΗ_signed

117ΠΜ-19-02_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ_signed

117ΠΜ-19-02_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ_signed

117ΠΜ-19-02_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

117ΠΜ-19-02_ΤΕΥΔ

117ΠΜ-19-02_ΤΕΥΔ_signed

Απόφαση Μετάθεσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5/2020 της Μ.ΓΕΑ-για την Εκμίσθωση Χώρου Μ.ΓΕΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Στεγνοκαθαριστηρίου – ΑΔΑ: ΩΑΦΧ6-ΟΙΙ

Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 5/2020 της Μ.ΓΕΑ, για την Εκμίσθωση Χώρου Μ.ΓΕΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Στεγνοκαθαριστηρίου, έως τη Δευτέρα, 06 Απρ 20 και ώρα 14:00.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑΦΧ6-ΟΙΙ

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ’ αριθμ Δ.7/20 για την Διακλαδική Προμήθεια «Ελαιολιπαντικών (LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN: 9150 01 476 1074)»

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο δύο (2) ετών για την Διακλαδική Προμήθεια «Ελαιολιπαντικών (LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN: 9150 01 476 1074)», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας €508.500,00 συμπεριλαμβανομένου των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 10/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JET–A1 για τον Aνεφοδιασμό των Πτητικών Μέσων της ΠΑ που Προσγειώνονται στο Αεροδρόμιο της Ρόδου» – ΑΔΑ : 6ΦΦΒ6-ΑΕΥ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JΕΤ–Α1, που απαιτείται για τον ανεφοδιασμό των πτητικών μέσων [Αεροσκαφών (Α/Φ) και Ελικοπτέρων (Ε/Π)] της ΠΑ που προσγειώνονται στο αεροδρόμιο (Α/Δ) της Ρόδου, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 784.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/2020 της 113ΠΜ, για προμήθεια στολών κατάσβεσης – ΑΔΑ: 6ΦΝΖ6-ΔΝ7

Η 113 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική – τεχνική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την προμήθεια δέκα τριών (13) πλήρες σετ στολών κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών προς κάλυψη αναγκών προσωπικού Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΦΝΖ6-ΔΝ7